8 november 2024 Geven wij weer een
concert!
Meer weten?
Privacy Verklaring

PRIVACYBELEID VAN COV HOSANNA. Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die COV HOSANNA ,( hierna te noemen Hosanna,) verwerkt van haar leden Indien je lid wordt van Hosanna en persoonsgegevens aan Hosanna verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuurslid die ledenzorg onder zijn/haar hoede heeft. De functionaris leden is telefonisch of digitaal bereikbaar. Telefoonnummer en digitale adressen zijn te vinden op de website. 2. Welke gegevens verwerkt Hosanna en voor welk doel 2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) d) pasfoto ten behoeve van een smoelenboek. 2.2 Hosanna verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hosanna c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, bestellingen af te wikkelen. E-mail berichtgeving: Hosanna gebruikt je naam en e-mailadres om je haar digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hosanna toe te sturen. 3. Bewaartermijnen Hosanna verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hosanna passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hosanna gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 5.1 Via de ledenadministratie van Hosanna kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hosanna zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hosanna je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 6. Wijzigingen Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.